လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနေသာ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပါ။ဗဟုသုတအျဖစ္ ဖတ္ရွဳ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ။(shareေပးပါ။)

လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနေသာ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပါ။ဗဟုသုတအျဖစ္ ဖတ္ရွဳ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ။(shareေပးပါ။) #cd

Read more