ဘဂၤလားေႀကာက္မယ္ဆုိလဲေႀကာက္စရာျမန္မာ့စစ္တပ္အင္အား

ဘဂၤလားေႀကာက္မယ္ဆုိလဲေႀကာက္စရာ

ျမန္မာ့စစ္တပ္အင္အား

စစ္သားအင္အား ၂ သိန္းရွိျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေလာက္

ရွိတဲ႕ ႏုိင္ငံက စစ္သားအင္အား ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိျပီး

ေလတပ္အင္အားသာလြန္တဲ႕ႏုိင္ငံကုိ မတန္မရာ

ေတြေျပာေနတာက ဟာသ တစ္ခုလုိျဖစ္ေနပါတယ္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ကမ႓ာ မွာ အဆင့္ ၁၅ ရွိတဲ႕ေရ

တပ္ကုိပုိင္ဆုိင္ထားတယ္ဆုိတာကုိလဲသတိခ်ပ္ေပး

ပါဦး။ 
အခုျပေနတဲ႕ ေအာက္ကပုံထဲကဟာေလးေတြကုိ

ထုိင္းနဲ႕ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံကမီဒီယာေတြေတြ႕

သြားရင္ ျမန္မာစစ္အင္အားကုိေဆာင္းပါးေတြထပ္

ေရးႀကဦးမယ္နဲ႕တူတယ္။
အားလုံးကအမွန္အကန္ေတြ ေနာ္

ကုိယ္ေတြေတာင္ ႀကက္သီးထမိပါတယ္။

ကုိယ္ႏုိင္ငံမုိ႕ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အာကာမုိး

တုိ႔တပ္မေတာ္ႀကီးမွာ အေရးႀကဳံရင္ထုတ္လာမဲ႔

စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္

ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာကလည္း သိေနပါတယ္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ဆုိတာ စစ္လက္နက္ပစၥည္း

ေတြကုိ လွ်ဳိ ႕ ဝွက္ဆုံးႏုိင္ငံထဲမွာပါတယ္ဆုိတာ

ကုိ သတိခ်ပ္ထားေပးပါ။


 ၂၀၁၇ အကုန္ေလာက္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႕တပ္

မေတာ္သားေတြေမ်ာ္လင့္မထားတဲ႕ စစ္လက္

နက္ပစၥည္း တစ္ခုခုကုိတပ္မေတာ္က တရာ း

ဝင္ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႕ရွိပါေသးတယ္။ မႀကာမီ

လာမည္ ေမ်ာ္ေပါ့။ အာကာကုိေတာ့မေမးပါ

နဲ႕ အတည္မျပဳ ရေသးရင္ သတ္ရင္သတ္ပါ။

မေျပာႏုိင္ပါ။
#Arkarmoe_crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *