တပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေကာင္းဆံုးန႔ဲ အေတာင့္တင္းဆံုးေသာ ေလကာတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေန

ရာသီမေရြးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးKs-1 ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္စနစ္
KS-1 လက္နက္စနစ္သည္ ရာသီမေရြးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Medium Range ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္နက္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးလက္နက္စနစ္ (Surface-to-Air Missile Weapon System – SAMWS) သည္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေျမျပင္(သို႔) အေရးႀကီးေနရာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမ့ဲေလယာဥ္မ်ား၊
 ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးမ်ား၊ ခရုစ္ဒံုးပ်ံမ်ားအျခား တိက်ထိေရာက္ေသာ လက္နက္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္လက္နက္မ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေနရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာကာကြယ္ႏိုင္ရံုမက အျခားေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ႏိုင္ပါသည္။

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္

KS-1 ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒံုးလက္နက္စနစ္တြင္ ဒံုးထိန္းေက်ာင္းမႈယာဥ္ (ေရဒါယာဥ္၊ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္) ၊ ဒံုးပစ္ယာဥ္၊ ဓါတ္အားေပးစက္ယာဥ္ႏွင့္ လႈိင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေပးေသာ ယာဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

KS-1 ဒံုးပ်ံ
➳ ➳ ➳ ➳ 

KS-1 ဒံုးအား ရိုးရွင္းေသာ သီးသန္႔ပံုစံ၊ စြမ္းအားျမွင့္ အစိုင္အခဲသံုး ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုတည္းပါဝင္ေသာ တြန္းအားေပးအပိုင္း၊ တည္ၿငိမ္စြာ တိုင္းတာထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဒံုးပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ပစ္မွတ္အားၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွစ္ခုစလံုးကိုလည္း အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
KS-1 ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္

 

ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္သည္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း၊ စက္စတင္လည္ပတ္ျခင္း၊ ဒံုးအား အႏာၱရယ္ကင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ လမ္းညြန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဒံုးပစ္ခတ္မႈတြင္ စနစ္၄မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ထိန္းခ်ပ္ေရးဌါနႏွင့္ အျပန္အလွန္ အခ်က္လက္ေပးပို႔ရာတြင္ ဝါယာအသံုးျပဳကာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

H-200 ေရဒါစနစ္
➳ ➳ ➳ ➳ ➳ 

H-200 Phased Array အင္တင္နာသည္ ေရဒါယာဥ္၏ ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေရဒါယာဥ္အား ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ယူခ်ိန္တြင္ ၎၏ အင္တာနာကို ယာဥ္၏ အမိုးေအာက္ဖက္တြင္ ထားရွိၿပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္မႈ အင္တင္နာအား ျပန္လည္ေထာင္မတ္ထားပါသည္။ လမ္းညြန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈယာဥ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ားအား တိက်စြာ ရွာေဖြၿပီး လမ္းညြန္ေပးႏိုင္သည့္ ေရဒါယာဥ္ပါရွိပါသည္။ ပစ္မွတ္မ်ားန႔ဲ ဒံုးပ်ံမ်ား၏ ေရႊ႔လ်ားမႈပံုစံကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ ေရဒါယာဥ္သည္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈ ေပးႏိုင္ပါသည္။
 
KS-1 စီးရီး ေလကာဒံုးစနစ္တစ္ခု၏ တိုက္ပြဲဝင္ပံုစံ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ-
၁။ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုး ၂၄စင္း
၂။ Phased Array ေရဒါယာဥ္
၃။ ဒံုးပစ္စင္ ၂ခုပါသည္ ဒံုးပစ္ခတ္ယာဥ္ ၆ စီး
၄။ ဒံုးျဖည့္တင္းေရးယာဥ္ ၆ စီး
၅။ ဓါတ္အားေပးယာဥ္ ၂ စီး
၆။ လွိဳင္းႏႈန္းေျပာင္းလဲေရး၊ျဖန္႔ေဝေပးယာဥ္ ၁ စီး 
စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ 
KS-1A/B ဒံုးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး အဆိုပါသတင္းမ်ားအရ ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔မွ ဝယ္ယူခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ (သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါကစၥတန္အေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္သည့္ HQ-9 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္အား ဝယ္ယူခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္)။ KS-1A ဒံုးစနစ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာအခ်ိဳ႔(ေရဒါစနစ္ပိုင္းတြင္)၊ ရုရွားနည္းပညာ ႏွင့္ တရုပ္၏ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ အားထားရသည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ ေလကာဒံုးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဝယ္ယူမႈတြင္ ယူနစ္မည္မွ် ဝယ္ယူသည္ကို မသိရေစကာမူ ဒုတိယအႀကိမ္ဝယ္ယူသည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ ယူနစ္ ၄ခုစာမွ် ဝယ္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။ 
ဒံုးပစ္ခတ္ေရးယာဥ္ ၂၄စီး ( အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၅၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ဒံုး ၄၈စင္း) ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 


KS-1 ေလကာစနစ္သည္ တာေဝးေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ ဗ်ဳဟာေျမာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ H-200 ေရဒါစနစ္အေနျဖင့္ 


ဒံုးပ်ံ ၆ စင္းအား တၿပိဳင္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ကာ ပစ္မွတ္ ၃ခုအား ရွာေဖြေျခမႈန္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္၏ F-16/18 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိပင္ ရွာေဖြေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အဆိုပါေရဒါစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀+ အထိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္-
တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္တြင္- SA-5 Gammo စနစ္ ႏွင့္ V-75 (SA-2) စနစ္မ်ား
တာလတ္ပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ BUK M1 စနစ္၊ KS-1B စနစ္ ႏွင့္ Pechora 2M စနစ္မ်ား


တာတိုပစ္ ေလကာစနစ္တြင္ TOR M1 စနစ္၊ Tunguska M1 စနစ္၊ ကပစထုတ္ Igla-S စနစ္မ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ရုရွား၏ S-300PMU2 တာေဝးပစ္ ေလကာစနစ္ (သို႔) တရုပ္တပ္မေတာ္၏ HQ-9 စနစ္တစ္မ်ိဳးအား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရကာ အဆိုပါသတင္းသည္ အမွန္ဟု ယူဆပါက တပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေကာင္းဆံုးန႔ဲ အေတာင့္တင္းဆံုးေသာ ေလကာတပ္ဖြဲ႔ႀကီးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလအား ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိၿပီး မၾကာမွီတြင္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္၏ သတင္းေကာင္းမ်ားလည္း ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။


ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခင္ကာလမ်ားကထက္စာလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ့လာခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ညီ အစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားမွလြဲ၍ သိခြင့္ရွိသည့္အပိုင္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခုထက္ပို၍ နားလည္မႈရေစကာ တပ္မေတာ္အား စိတ္ဝင္စားသည့္ ညီ၊ေနာင္မ်ားအတြက္ အၿမဲႀကဳိးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။ 🙂

Ko MM
Myanmar defence weapons မွ
ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္…

[Unicode]

တပ်မတော်၏ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြားတွင် အကောင်းဆုံးနဲ့ အတောင့်တင်းဆုံးသော လေကာတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေ
ရာသီမရွေးအသုံးပြုနိုင်သော လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးKs-1 မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက်နက်စနစ်
KS-1 လက်နက်စနစ်သည် ရာသီမရွေးအသုံးပြုနိုင်သော Medium Range လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး လက်နက်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ KS-1 မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးလက်နက်စနစ် (Surface-to-Air Missile Weapon System – SAMWS) သည် အဓိကအားဖြင့် စစ်မြေပြင်(သို့) အရေးကြီးနေရာများအတွက် ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်များ၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ၊ ကင်းထောက်လေယာဉ်များနှင့် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၊
 ဝေဟင်မှမြေပြင်ပစ် ဒုံးများ၊ ခရုစ်ဒုံးပျံများအခြား တိကျထိရောက်သော လက်နက်များကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်လက်နက်များ၏ရန်မှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစနစ်သည်လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ရည်မှန်းချက် နေရာများအား လွတ်လပ်စွာကာကွယ်နိုင်ရုံမက အခြားသော လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များနှင့်လည်း စစ်ဆင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်နိုင်ပါသည်။

KS-1 မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးလက်နက်စနစ်

KS-1 မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးလက်နက်စနစ်တွင် ဒုံးထိန်းကျောင်းမှုယာဉ် (ရေဒါယာဉ်၊ ကွပ်ကဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုယာဉ်) ၊ ဒုံးပစ်ယာဉ်၊ ဓါတ်အားပေးစက်ယာဉ်နှင့် လှိုင်းနှုန်းပြောင်းလဲပေးသော ယာဉ်များ ပါဝင်သည်။

KS-1 ဒုံးပျံ
➳ ➳ ➳ ➳ 

KS-1 ဒုံးအား ရိုးရှင်းသော သီးသန့်ပုံစံ၊ စွမ်းအားမြှင့် အစိုင်အခဲသုံး ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတည်းပါဝင်သော တွန်းအားပေးအပိုင်း၊ တည်ငြိမ်စွာ တိုင်းတာထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဒုံးပျံသန်းခြင်းနှင့် ပစ်မှတ်အားကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုလည်း အမိန့်ပေးထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ 
 
KS-1 ဒုံးပစ်ခတ်ရေးယာဉ်

 

ဒုံးပစ်ခတ်ရေးယာဉ်သည် လုပ်ငန်းအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ စက်စတင်လည်ပတ်ခြင်း၊ ဒုံးအား အန္တာရယ်ကင်းစွာ ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ လမ်းညွန်ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်ခြင်းတို့ကို အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဒုံးပစ်ခတ်မှုတွင် စနစ်၄မျိုးပါဝင်ပြီး ထိန်းချပ်ရေးဌါနနှင့် အပြန်အလှန် အချက်လက်ပေးပို့ရာတွင် ဝါယာအသုံးပြုကာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ 

H-200 ရေဒါစနစ်
➳ ➳ ➳ ➳ ➳ 

H-200 Phased Array အင်တင်နာသည် ရေဒါယာဉ်၏ ထိပ်ဘက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ရေဒါယာဉ်အား နေရာရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူချိန်တွင် ၎င်း၏ အင်တာနာကို ယာဉ်၏ အမိုးအောက်ဖက်တွင် ထားရှိပြီး စစ်မြေပြင်တွင် စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်နေချိန်တွင်မှု အင်တင်နာအား ပြန်လည်ထောင်မတ်ထားပါသည်။ လမ်းညွန်းထိန်းချုပ်မှုယာဉ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပစ်မှတ်များနဲ့ ဒုံးပျံများအား တိကျစွာ ရှာဖွေပြီး လမ်းညွန်ပေးနိုင်သည့် ရေဒါယာဉ်ပါရှိပါသည်။ ပစ်မှတ်များနဲ့ ဒုံးပျံများ၏ ရွှေ့လျားမှုပုံစံကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်၍ ရေဒါယာဉ်သည် တိုင်းတာတွက်ချက်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။
 
KS-1 စီးရီး လေကာဒုံးစနစ်တစ်ခု၏ တိုက်ပွဲဝင်ပုံစံ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-
၁။ လေယာဉ်ပစ်ဒုံး ၂၄စင်း
၂။ Phased Array ရေဒါယာဉ်
၃။ ဒုံးပစ်စင် ၂ခုပါသည် ဒုံးပစ်ခတ်ယာဉ် ၆ စီး
၄။ ဒုံးဖြည့်တင်းရေးယာဉ် ၆ စီး
၅။ ဓါတ်အားပေးယာဉ် ၂ စီး
၆။ လှိုင်းနှုန်းပြောင်းလဲရေး၊ဖြန့်ဝေပေးယာဉ် ၁ စီး 
စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ 

မြန်မာ့တပ်မတော် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ 
KS-1A/B ဒုံးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရပြီး အဆိုပါသတင်းများအရ ပါကစ္စတန်တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့မှ ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ (သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ပါကစ္စတန်အနေဖြင့် ပိုမိုအဆင့်မြှင့်သည့် HQ-9 တာဝေးပစ် လေကာစနစ်အား ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်)။ KS-1A ဒုံးစနစ်သည် အနောက်နိုင်ငံမှ နည်းပညာအချို့(ရေဒါစနစ်ပိုင်းတွင်)၊ ရုရှားနည်းပညာ နှင့် တရုပ်၏ နည်းပညာများ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ရာ အားထားရသည့် စွမ်းရည်မြှင့် လေကာဒုံးစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

ပထမအကြိမ် ဝယ်ယူမှုတွင် ယူနစ်မည်မျှ ဝယ်ယူသည်ကို မသိရစေကာမူ ဒုတိယအကြိမ်ဝယ်ယူသည့် ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွင်းတွင်မူ ယူနစ် ၄ခုစာမျှ ဝယ်ယူထားသည်ဟု သိရသည်။ 
ဒုံးပစ်ခတ်ရေးယာဉ် ၂၄စီး ( အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၅၀ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် ဒုံး ၄၈စင်း) ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
KS-1 လေကာစနစ်သည် တာဝေးထောက်လှမ်းနိုင်သည့် ဗျုဟာမြောက် စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါကြီးများဖြင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါသည်။ H-200 ရေဒါစနစ်အနေဖြင့် 
ဒုံးပျံ ၆ စင်းအား တပြိုင်နက် ထိန်းချုပ်ပစ်ခတ်ကာ ပစ်မှတ် ၃ခုအား ရှာဖွေခြေမှုန်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အမေရိကန်၏ F-16/18 တိုက်လေယာဉ်များကိုပင် ရှာဖွေပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် အဆိုပါရေဒါစနစ်များအနေဖြင့် ကီလိုမီတာ ၁၂၀+ အထိ ထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ 

တပ်မတော် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်-
တာဝေးပစ် လေကာစနစ်တွင်- SA-5 Gammo စနစ် နှင့် V-75 (SA-2) စနစ်များ
တာလတ်ပစ် လေကာစနစ်တွင် BUK M1 စနစ်၊ KS-1B စနစ် နှင့် Pechora 2M စနစ်များ
တာတိုပစ် လေကာစနစ်တွင် TOR M1 စနစ်၊ Tunguska M1 စနစ်၊ ကပစထုတ် Igla-S စနစ်များ နှင့် လေယာဉ်ပစ်အမြောက်များ စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အတည်ပြုချက်မရသည့် သတင်းများအရ ရုရှား၏ S-300PMU2 တာဝေးပစ် လေကာစနစ် (သို့) တရုပ်တပ်မတော်၏ HQ-9 စနစ်တစ်မျိုးအား ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရကာ အဆိုပါသတင်းသည် အမှန်ဟု ယူဆပါက တပ်မတော်၏ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြားတွင် အကောင်းဆုံးနဲ့ အတောင့်တင်းဆုံးသော လေကာတပ်ဖွဲ့ကြီးဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကြည်း၊ရေ၊လေအား ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး မကြာမှီတွင် လေတပ်နှင့် ရေတပ်၏ သတင်းကောင်းများလည်း ကြားရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ယခင်ကာလများကထက်စာလျှင် မြန်မာပြည်၏ ကာကွယ်ရေးစနစ်အား အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လေ့လာခွင့်ရကြပြီဖြစ်ပြီး တပ်မတော်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအား လေ့လာသိရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ညီ အစ်ကိုများအနေဖြင့်လည်း တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်လက်များမှလွဲ၍ သိခွင့်ရှိသည့်အပိုင်းများအား တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူများအကြား ယခုထက်ပို၍ နားလည်မှုရစေကာ တပ်မတော်အား စိတ်ဝင်စားသည့် ညီ၊နောင်များအတွက် အမြဲကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။ 🙂

Ko MM
Myanmar defence weapons မှ
ကူးယူဖော်ပြပါသည်…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *