ထူးျခားဖြယ္ရာဗုဒၶဘာသာ Like and Shareျပီးျကည့္ပါ။

ဆိုးလွတဲ႔ဧရာဝတီ  မင္းမာန္ဖီေတာ့

ဒို့ဗုဒၶက ျပံဳးျပံဳးေလးေရခ်ိဳးဆင္းခဲ႔

ဒါေပမဲ႔တန္ခိုးျပတယ္

ဒါေတြကို ဧရာဝတီမင္းအသိဆံုး

မယံုႀကည္တဲ႔သူေတြကို
 ေျပာျပလိုက္အံုး ## မွတ္ခ်က္ ဗုဒၶကိုယုံႀကည္တယ္ဆို

ဗုဒၶလို့မန့္ခဲ႔အံုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *